OPD Hours : Sunday to Friday - 8am to 5pm

HOTLINES - 977-1-4371322, 4371374, 4370622, EHS: 4376349

Notices

Title Published Date Action
रेजिष्ट्रार (पिडियाट्रीक कार्डियोलोजी)को अन्तर्वार्ताको नतिजा प्रकाशित गरिएको सूचना : 2024-05-19 View
रेजिष्ट्रार (कार्डियोलोजी)कोअन्तर्वार्ताको सम्बन्धी सूचना : 2024-05-19 View
कार्डियाक सर्जनको आवश्यकता सम्बन्धी सूचना 2024-05-16 View
रेजिष्ट्रार (पिडियाट्रीक कार्डियोलोजी)को अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सूचना 2024-05-16 View
रेजिडेन्ट चिकित्सक (एनेस्थेसिया)को अन्तर्वार्ताको नतिजा प्रकाशित गरिएको सूचना : 2024-05-13 View
रेजिडेन्ट चिकित्सक (एनेस्थेसिया)को अन्तर्वार्ताको नतिजा प्रकाशित गरिएको सूचना : 2024-05-13 View
रेजिष्ट्रार (कार्डियो भास्कुलर सर्जरी)को अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सूचना 2024-05-12 View
रेजिडेन्ट चिकित्सक (एनेस्थेसिया)को लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन तथा अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सूचना । 2024-05-09 View
रेजिष्ट्रार (कार्डियोलोजी)को अवश्यकता सम्बन्धी सूचना। 2024-05-09 View
रेजिष्ट्रार (पिडियाट्रीक कार्डियोलोजी)को अवश्यकता सम्बन्धी सूचना 2024-05-06 View
स्टाफ नर्सको लिखित परीक्षा सम्बन्धी सूचना 2024-05-06 View
रेजिडेन्ट चिकित्सक (एनेस्थेसिया)को लिखित परीक्षा सम्बन्धी सूचना 2024-05-06 View
रेजिष्ट्रार (कार्डियो भास्कुलर सर्जरी)को अवश्यकता सम्बन्धी सूचना 2024-05-02 View
रेजिडेन्ट चिकित्सक (एनेस्थेसिया)को अवश्यकता सम्बन्धी सूचना 2024-04-26 View
स्टाफ नर्सको अवश्यकता सम्बन्धी सूचना 2024-04-26 View
सार्वजनिक बिदा सम्वन्धी सूचना : 2024-03-22 View
स्थायी पदपूर्तिको स्वीकृत नामावली 2024-03-22 View
रेडियोग्राफरको अन्तर्वार्ताको नतिजा प्रकाशित गरिएको सूचना : 2024-03-18 View
ल्याव टेक्निसियनको अन्तर्वार्ताको नतिजा र रेडियोग्राफरको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशित गरिएको सूचना : 2024-03-15 View
आ.प्र. खुला तथा समावेशी तर्फको लिखित परीक्षा कार्यक्रम निर्धारण गरिएको सम्बन्धी सूचना 2024-03-14 View
ल्याव टेक्निसियनको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन तथा अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सूचना । 2024-03-12 View
रेजिडेन्ट चिकित्सक (कार्डियोभास्कुलर सर्जरी)कोअन्तर्वार्ताको नतिजा प्रकाशित गरिएको सूचना : 2024-03-10 View
बढ्वा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएको सूचना ! 2023-12-22 View
स्थायी पदपूर्ति सम्बन्धी सूचना 2023-11-10 View
सार्वजनिक बिदा सम्वन्धी सूचना 2023-11-10 View
बोलपत्र संशोधन सम्बन्धी सूचना 2023-10-18 View
स्टाफ नर्स अन्तर्वार्ताको नतिजा प्रकाशित गरिएको सूचना 2023-06-25 View
स्टाफ नर्स लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशित गरिएको सूचना 2023-06-11 View
Advertisement - nursing training packages updated 2022-10-23 View
कोभिड - १९ सम्बन्धी स्वयम् घोषणा फाराम 2022-08-26 View